Codeforces Round #483 (Div. 2) C, D

C. Finite or not?
题意:判断p*b^k/q,k的取值任意时能否整除
思路:即判断分母的素因子分解是否包含了分子的素因子分解。
由于1e18的数据,无法在有限时间内分解,故采用除gcd的方法。
除法时,无需每次gcd(b,q),每次令b = gcd(b,q)
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 100005;

ll gcd(ll a, ll b) { return b == 0 ? a : gcd(b, a % b); }

int main() {
  ll p, q, b;
  int t;
  scanf("%d", &t);
  while(t--) {
    scanf("%lld%lld%lld", &p, &q, &b);
    ll g = gcd(p, q);
    p /= g, q /= g;
    b = gcd(q, b);
    while(b != 1) {
      while(q % b == 0) q /= b;
      b = gcd(q, b);
    }
    puts(q == 1 ? "Finite" : "Infinite");
  }
  return 0;
}
D. XOR-pyramid
线性结构上的动态规划,d(l, r) = max({f(l, r), d(l+1, r), d(l, r-1)})
f(l, r) = f(l, r - 1)^f(l + 1, r)
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
typedef long long ll;
const int maxn = 5005;
int b[maxn];
int f[maxn][maxn];
int d[maxn][maxn];

int main() {
  int n;
  while(scanf("%d", &n) == 1) {
    for(int i = 0; i < n; ++i) {
      scanf("%d", &b[i]);
      f[i][i] = b[i];
      d[i][i] = b[i];
    }
    for(int i = 1; i < n; ++i) {
      for(int l = 0; l < n - i; ++l) {
        int r = l + i;
        f[l][r] = f[l][r-1]^f[l+1][r];
        //printf("f[%d][%d] = %d\n", l, r, f[l][r]);
      }
    }
    for(int i = 1; i < n; ++i) {
      for(int l = 0; l < n - i; ++l) {
        int r = l + i;
        d[l][r] = max({f[l][r], d[l][r - 1], d[l + 1][r]});
      }
    }
    int q;
    scanf("%d", &q);
    while(q--) {
      int l, r;
      scanf("%d%d", &l, &r);
      printf("%d\n", d[l-1][r-1]);
    }
  }
  return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭