php操作mysql

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/chenchenweb/article/details/79950552
header("Content-type: text/html; charset=utf-8");
$db_config = array(
		"host"=>"localhost",
		"db_user"=>"root",
		"db_password"=>"hxsbhxsb",
		"db_name"=>"chenchen"
	);
$link = @mysql_connect($db_config["host"],$db_config["db_user"],$db_config["db_password"]);
if($link){
	// echo "数据库连接成功!";
}else{
	die("数据库连接失败,请与管理员联系!");
}
mysql_select_db($db_config["db_name"]);
mysql_query("set names utf8");
$res = mysql_query("select * from tab3");
if($res){
	$row = mysql_fetch_row($res);
	var_dump($row);
	$row = mysql_fetch_row($res);
	var_dump($row);
}else{
	echo "错误信息".mysql_error();
}
mysql_num_rows(result) //返回结果集的行数
mysql_num_fields(result) //返回结果集的列数
mysql_field_name(result, $i) //返回结果集第i个字段的名字
博主设置当前文章不允许评论。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试