POJ3239《Solution to the n Queens Puzzle》方法:构造公式法

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/chinachenyadong/article/details/8544075

题目大意:n(8<=n<=300)皇后问题。用传统的DFS回溯(回溯要保存前进中的状态,并且设置好约束条件),当n>30时,传统方法不再使用。所以,网上有巧妙的构造公式方法:

一、当n mod 6 != 2 或 n mod 6 != 3时:

[2,4,6,8,...,n],[1,3,5,7,...,n-1]        (n为偶数)

[2,4,6,8,...,n-1],[1,3,5,7,...,n ]       (n为奇数)


二、当n mod 6 == 2 或 n mod 6 == 3时

(当n为偶数,k=n/2;当n为奇数,k=(n-1)/2)

[k,k+2,k+4,...,n],[2,4,...,k-2],[k+3,k+5,...,n-1],[1,3,5,...,k+1]         (k为偶数,n为偶数)

[k,k+2,k+4,...,n-1],[2,4,...,k-2],[k+3,k+5,...,n-2],[1,3,5,...,k+1],[n]     (k为偶数,n为奇数)

[k,k+2,k+4,...,n-1],[1,3,5,...,k-2],[k+3,...,n],[2,4,...,k+1]              (k为奇数,n为偶数)

[k,k+2,k+4,...,n-2],[1,3,5,...,k-2],[k+3,...,n-1],[2,4,...,k+1],[n ]      (k为奇数,n为奇数)
没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭