win32 api HWND去除边框

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/zdlxml/article/details/78748524
::GetWindowRect(this->m_hWnd,&rect);LONG l_WinStyle = GetWindowLong(this->m_hWnd,GWL_STYLE);

SetWindowLong(this->m_hWnd,GWL_STYLE,(l_WinStyle | WS_POPUP) & ~WS_CAPTION);

::MoveWindow(this->m_hWnd, 0, 0, 800, 600, TRUE);

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页