jeapedu 134 集合的習題6方法二

链接: https://pan.baidu.com/s/14rofE56nqdADYSVaoIv32Q 密码: 9e2s

# 7 delete elements of list b in list a
a = [1, 3, 3, 5, 1, 6, 5, 5]
b = [1, 3, 7, 9]
print('a', a)
print('b', b)
c = list()
d = list()
for x in a:
  if x not in b:
    c.append(x)
  if x in b and x not in d:
    d. append(x)
print('c', c)
print('d', d)
阅读更多
个人分类: jeapedu
上一篇jeapedu 133 集合的習題6
下一篇jeapedu 135 集合的其他函數
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭
关闭