jeapedu 134 集合的習題6方法二

链接: https://pan.baidu.com/s/14rofE56nqdADYSVaoIv32Q 密码: 9e2s

# 7 delete elements of list b in list a
a = [1, 3, 3, 5, 1, 6, 5, 5]
b = [1, 3, 7, 9]
print('a', a)
print('b', b)
c = list()
d = list()
for x in a:
  if x not in b:
    c.append(x)
  if x in b and x not in d:
    d. append(x)
print('c', c)
print('d', d)

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试