Crag的博客

自学编程

jeapedu 135 集合的其他函數

链接: https://pan.baidu.com/s/1lAMbvgQgiw9MUc3UlVg0wA 密码: qv3f

print(help(set.pop))
s = set("hello jeapedu")
print(s)
s.pop()
print(s)
s.pop()
print(s)

print(help(set.difference_update))      # update,影響原值
s = set('123456789')
s1 = set('2345')
print('s', s)
print('s1', s1)
print(s.difference(s1))
print('s', s)
s.difference_update(s1)
print('s', s)

print(help(set.isdisjoint))

print(help(set.remove))

print(help(set.add))
阅读更多
个人分类: jeapedu
上一篇jeapedu 134 集合的習題6方法二
想对作者说点什么? 我来说一句

高兴135 1433抓鸡工具包集合

2013年01月06日 1.8MB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭