HDU_1533 Going Home(最优匹配) 解题报告

原创 2012年08月16日 00:26:57

转载请注明出自cxb:http://blog.csdn.net/cxb569262726

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1533


说实话,这个题目刚开始还真看不出是完备匹配下的最大权匹配(当然,这个也可以用网络流做。(应该是添加源点、汇点,源点到每个m的距离取m到所有H中最小的那个(用一个大数减掉后就是最大的)汇点到每个H的距离类似,然后求最大流) 有空再试着做一下吧,空说无益)。 我是在图论500题里看到的,在网络流基础题里面。一开始想不出这个怎么流! 后面网上查这个是二分图最优匹配。于是昨天花几个小时看了相关资料,写了个比这题更水的 HDU2255。 今天写这题的时候明显轻松了。而且还想到用网络流的做法。发现网络流和二分匹配还是有联系的。


下面直接贴代码吧,看不懂的可以先看http://blog.csdn.net/cxb569262726/article/details/7871313


#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<climits>
#define MAXN 105
using namespace std;

int n,m,numm,numh;
int map[MAXN][MAXN],lx[MAXN],ly[MAXN],vx[MAXN],vy[MAXN],matchy_x[MAXN];
char s[MAXN][MAXN];
int abs(int a){return a<0?-a:a;}

bool hungary(int u)
{
  int i;
  vx[u]=1;
  for(i=0;i<numm;i++)
  {
    if(vy[i] || map[u][i]!=lx[u]+ly[i]) continue;
    vy[i]=1;
    if(matchy_x[i]==-1 || hungary(matchy_x[i]))
    {
      matchy_x[i]=u;
      return 1;
    }
  }
  return 0;
}

void EK_match()
{
  int i,j;
  for(i=0;i<numm;i++)
  {
    int maxx=0;
    for(j=0;j<numh;j++)
       if(map[i][j]>maxx) maxx=map[i][j];
    lx[i]=maxx;
  }
  for(i=0;i<numm;i++)
  {
    while(1)
    {
      memset(vx,0,sizeof(vx));
      memset(vy,0,sizeof(vy));
      if(hungary(i))
        break;
      else
      {
        int temp=INT_MAX;
        for(j=0;j<numm;j++) if(vx[j])
          for(int k=0;k<numh;k++) 
            if(!vy[k] && temp>lx[j]+ly[k]-map[j][k])
            temp=lx[j]+ly[k]-map[j][k];
        for(j=0;j<numm;j++)
        {
          if(vx[j]) lx[j]-=temp;
          if(vy[j]) ly[j]+=temp;
        }
      }
    }
  }
}

int main()
{
  int i,j;
  while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF && (n||m))
  {
    for(i=0;i<n;i++) 
      scanf("%s",s[i]);
    numm=0;
    for(i=0;i<n;i++)
    {
      for(j=0;j<m;j++)
      {
        if(s[i][j]=='m')
        {
          numh=0;
          for(int k=0;k<n;k++)
          {
            for(int l=0;l<m;l++)
            {
              if(s[k][l]=='H')
              map[numm][numh++]=300-(abs(i-k)+abs(j-l));
            }
          }
          numm++;
        }
      }
    }
    memset(matchy_x,-1,sizeof(matchy_x));
    EK_match();
    int ans=0;
    for(i=0;i<numm;i++)
      ans+=(300-map[matchy_x[i]][i]);
    printf("%d\n",ans);
  }
  return 0;
}

 以下是slack数组优化的:

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<iostream>
#include<cmath>
#include<cstdlib>
#include<climits>
#define MAXN 105
using namespace std;

int n,m,numm,numh;
int map[MAXN][MAXN],lx[MAXN],ly[MAXN],vx[MAXN],vy[MAXN],matchy_x[MAXN],slack[MAXN];
char s[MAXN][MAXN];
int abs(int a){return a<0?-a:a;}
int min(int a,int b) {return a<b?a:b;}

bool hungary(int u)
{
	int i;
	vx[u]=1;
	for(i=0;i<numm;i++)
	{
		if(vy[i]) continue;
		if(map[u][i]==lx[u]+ly[i])
		{
		  vy[i]=1;
      if(matchy_x[i]==-1 || hungary(matchy_x[i]))
      {
        matchy_x[i]=u;
        return 1;
      }
		}
		else slack[i]=min(slack[i],lx[u]+ly[i]-map[u][i]);
	}
	return 0;
}

void EK_match()
{
	int i,j;
	for(i=0;i<numm;i++)
	{
		int maxx=0;
		for(j=0;j<numh;j++)
	 		if(map[i][j]>maxx) maxx=map[i][j];
		lx[i]=maxx;
	}
	for(i=0;i<numm;i++)
	{
	  memset(slack,127,sizeof(slack));
		while(1)
		{
			memset(vx,0,sizeof(vx));
			memset(vy,0,sizeof(vy));
			if(hungary(i))
				break;
			else
			{
				int temp=INT_MAX;
				for(j=0;j<numm;j++) if(!vy[j])
					if(temp>slack[j])  temp=slack[j];
				for(j=0;j<numm;j++)
				{
					if(vx[j]) lx[j]-=temp;
					if(vy[j]) ly[j]+=temp;
					else slack[j]-=temp;
				}
			}
		}
	}
}


int main()
{
	int i,j;
	while(scanf("%d%d",&n,&m)!=EOF && (n||m))
	{
		for(i=0;i<n;i++)
			scanf("%s",s[i]);
		numm=0;
		for(i=0;i<n;i++)
		{
			for(j=0;j<m;j++)
			{
				if(s[i][j]=='m')
				{
					numh=0;
					for(int k=0;k<n;k++)
					{
						for(int l=0;l<m;l++)
						{
							if(s[k][l]=='H')
							map[numm][numh++]=300-(abs(i-k)+abs(j-l));
						}
					}
					numm++;
				}
			}
		}
		memset(matchy_x,-1,sizeof(matchy_x));
		EK_match();
		int ans=0;
		for(i=0;i<numm;i++)
			ans+=(300-map[matchy_x[i]][i]);
		printf("%d\n",ans);
	}
	return 0;
}
 ok,睡觉吧。。明天比赛~~~  Good   luck!

hdu1533 going home 二分图最优匹配

二分图最优匹配 #include #include #include using namespace std; const int MAXN = 100 + 10; const i...
 • u011676717
 • u011676717
 • 2013年12月18日 18:09
 • 402

二分图的最优匹配 going home

View Code #includestdio.h>#includestring.h>#includestdlib.h>#includealgorithm>using namespace st...
 • haha593572013
 • haha593572013
 • 2013年08月19日 18:43
 • 406

Going Home

点击打开链接 题意:在一张N * M 的图中,有 n个房子和n个人。问最少使用多少总步数让每个房子都有且仅有一个人. 解析:构图。选取源点和汇点,从源点到人连通,费用为0(因为题目要求的是人到房子...
 • liujie619406439
 • liujie619406439
 • 2014年07月21日 12:27
 • 849

poj 2195 - Going Home 二分图最优匹配 ek

I - Going Home Time Limit:1000MS     Memory Limit:65536KB     64bit IO Format:%I64d & %I64u Submit ...
 • zp___waj
 • zp___waj
 • 2015年11月29日 09:00
 • 283

POJ 2195 Going Home(二分图最优匹配)

POJ 2195 Going Home(二分图最优匹配) http://poj.org/problem?id=2195 题意:        给定一个N*M的地图,地图上有若干个man和house,且...
 • u013480600
 • u013480600
 • 2014年08月21日 19:17
 • 716

POJ-2195 Going Home(最小费用最大流)

先记录每个人每个房子的坐标。以0为源点和每个人连一条容量为1,费用为零的的边,在从每个人出发和所有的房子都连上一条容量为1,费用为他们之间距离的边,最有从每个房子出发和汇点连一条容量为零,费用为零的边...
 • qq_26122039
 • qq_26122039
 • 2016年06月01日 08:09
 • 198

POJ 2195 Going Home(解题报告)

Description On a grid map there are n little men and n houses. In each unit time, every little man ...
 • CSUST_ACM
 • CSUST_ACM
 • 2012年09月12日 18:40
 • 345

HDU 1533 Going Home(最小费用流)

Going Home Time Limit: 10000/5000 MS (Java/Others)    Memory Limit: 65536/32768 K (Java/Others) To...
 • u010372095
 • u010372095
 • 2015年06月23日 22:33
 • 932

【最小费用最大流】【HDU1533】【Going Home】

题意  给你一个类似这样的图 ...H.... ...H.... ...H.... mmmHmmmm ...H.... ...H.... ...H.... ...
 • zy691357966
 • zy691357966
 • 2015年04月05日 19:23
 • 1871

POJ 2195 Going Home 最小费用最大流

最小费用最大流,KM
 • cnh294141800
 • cnh294141800
 • 2014年01月19日 19:39
 • 820
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:HDU_1533 Going Home(最优匹配) 解题报告
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)