python_exercise4_list_部分

#(a)
def list_printer(aList):
	print(aList)
	for x in aList:
		print(x,end= ' ')
	print()
#(b)
def list_printer_r(aList):
	rList = aList[::-1]
	print(rList)
	for x in rList:
		print(x,end = ' ')
	print()
#(c)
def my_len(aList):
	counter =0
	for x in aList:
		counter = counter +1
	return counter


aList = [1,2,3,4,5,6,7,8]
list_printer(aList)
list_printer_r(aList)
print('the len of aList is '+str(my_len(aList)))#(a)
a = [1,2,3,4,5,6,7,8]
b = a
b[1] = 9999
print('now print a -> ',end ='')
print(a)
c = a[:]
c[2] = -666
print('now print a -> ',end ='')
print(a)


def set_first_elem_to_zero(l):
	l[1] = 0


set_first_elem_to_zero(a)
print('now print a -> ',end ='')
print(a)


在  b = a中, a,b会共享一个存储空间,所以对b的修改会引起a的改变,但是在c = a[:]中,先创建一个副本,再传递,这样两者就在两个不同的空间了,c的修改也不会引起a的改变,函数修改那个类似于b = a。


a = [[]] * 3
b = [[] for _ in range(3)]
for i in a:
	print(i,end = ' ')
print()

for x in b:
	print(x,end = ' ')
print()

没有不同。。


def list_and_func(aList,index):
	aList[index] = 0

aList = [1,2,3,4,5]
print(aList)
list_and_func(aList,3)
print(aList)

import math
def count_prime(n,aList): 
  if(n >= 2 ):
  	aList.append(2)
  if(n >= 3):
  	aList.append(3)
  for x in range(4,n+1): 
    if((x-1)%6 !=0 and (x+1)%6 != 0 ): 
      continue 
    flag = True 
    for i in range(2,int(math.sqrt(n))): 
      if(x%i == 0): 
        flag = False 
    if(flag == True): 
      aList.append(x) 
    else: 
      flag = True 
 

def count_prime_2(n,aList): 
  if(n >= 1): 
    aList.append(2)
  if(n >= 2): 
    aList.append(3) 
  num_found = 2 
  x = 5 
  while(True): 
     
    if((x-1)%6 !=0 and (x+1)%6 != 0 ): 
      x = x+1 
      continue 
 
    flag = True 
    for i in range(2,int(math.sqrt(n))): 
      if(x%i == 0): 
        flag = False 
    if(flag == True): 
      num_found = num_found +1
      aList.append(x)
      if(num_found == n): 
        break 
    else: 
      flag = True 
    x = x+1 

aList = []
count_prime(99,aList)
bList = []
count_prime_2(5,bList)
print(aList)
print(bList)没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试