Clairewd’s message HDU - 4300

Clairewd’s message HDU - 4300

题目链接:https://cn.vjudge.net/contest/163024#problem/L
题目大意:给你一个二十六位的密码表A,然后给你一段文字S。前面部分完整的是密文,后面是未必完整的明文,让你输出完整的密文+完整的明文。
要求使得文字S最短
题目分析:
其实就是求第二个字符串的前缀和后缀的匹配,密文是全部的,但是明文可能有,也可能没有。所以拿第二个字符串的前一半去匹配后一半即可。
input:
2
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdab
qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
qwertabcde
output:
abcdabcd
qwertabcde

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn = 1e6 + 10;
int Next[maxn], len;
char Transform[30], str[maxn];

void get_next()
{
  int i, j;
  Next[0] = 0;
  for(i = 1; i < len; i++)
  {
    j = Next[i - 1];
    while(j > 0 && str[i] != str[j])
      j = Next[j - 1];
    if(str[i] == str[j])
      Next[i] = j + 1;
    else
      Next[i] = 0;
  }
}

int kmp()
{
  get_next();
  int j = 0, i;
  for(i = (len + 1) / 2; i < len; i++)
  {
    while(j > 0 && Transform[str[i] - 'a'] != str[j])
      j = Next[j - 1];
    if(Transform[str[i] - 'a'] == str[j])
      j++;
  }
  return j;
}

int main()
{
  int t, i;
  scanf("%d", &t);
  while(t--)
  {

    scanf("%s %s", Transform, str);
    len = strlen(str);
    int cnt = len;
    int ans = kmp();
    for(i = ans; i < len - ans; i++)
      str[cnt++] = strchr(Transform, str[i]) - Transform + 'a';
    str[cnt] = '\0';
//strchr是计算机的一个函数,原型为extern char *strchr(const char *s,char c),可以查找字符串s中首次出现字符c的位置。
    printf("%s\n", str);
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭