Kotlin 条件控制

IF 表达式

一个 if 语句包含一个布尔表达式和一条或多条语句。

// 传统用法
var max = a 
if (a < b) max = b

// 使用 else 
var max: Int
if (a > b) {
  max = a
} else {
  max = b
}
 
// 作为表达式
val max = if (a > b) a else b

我们也可以把 IF 表达式的结果赋值给一个变量。

val max = if (a > b) {
  print("Choose a")
  a
} else {
  print("Choose b")
  b
}

这也说明我也不需要像Java那种有一个三元操作符,因为我们可以使用它来简单实现:

val c = if (condition) a else b

实例

fun main(args: Array<String>) {
  var x = 0
  if(x>0){
    println("x 大于 0")
  }else if(x==0){
    println("x 等于 0")
  }else{
    println("x 小于 0")
  }

  var a = 1
  var b = 2
  val c = if (a>=b) a else b
  println("c 的值为 $c")
}

输出结果为:

x 等于 0
c 的值为 2
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页