Qt中 QString 和int, char等的“相互”转换

C++ 专栏收录该内容
23 篇文章 0 订阅

网上找了半天,全是QString转int和char等的,就没有int转QString的,但是还是找到啦,我来整合一下哦~


Qt中 int ,float ,double转换为QString

有两种方法

1.使用

QString::number();

如:

long a = 63;
QString s = QString::number(a, 10);             // s == "63"
QString t = QString::number(a, 16).toUpper();     // t == "3F"
(解释,变量a为int型或者float,double。10和16为进制) toUpper是大写

2.使用

long a = 63;
QString s = QString("%1").arg(a);
这个嘛,我不常用


把QString转换为 double类型

方法1.

QString str="123.45";
double val=str.toDouble(); //val=123.45


方法2.很适合科学计数法形式转换

bool ok;
double d;
d=QString("1234.56e-02").toDouble(&ok); //ok=true;d;12.3456.


 

把QString转换为float形

1.

QString str="123.45";
float d=str.toFloat(); //d=123.45

2.

QString str="R2D2";
bool ok;
float d=str.toFloat(&ok); //转换是被时返回0.0,ok=false;

把QString形转换为整形

1.转换为十进制整形

注意:基数默认为10。当基数为10时,并且基数必须在2到36之

间。如果基数为0,若字符串是以0x开头的就会转换为16进制,若以0开头就转换为八进制,否则就转换为十进制。

Qstring str="FF";
bool ok;
int dec=str.toInt(&ok,10); //dec=255 ; ok=rue
int hex =str.toInt(&ok,16); //hex=255;ok=true;


3.常整形转换为Qstring形

long a =63;
QString str=QString::number(a,16); //str="3f";
QString str=QString::number(a,16).toUpper(); //str="3F";


Qstring 转换char*问题!

方法一:

QString qstr("hello,word");
const char * p = qstr.toLocal8Bit().data();


方法二:
const char *p = qstr.toStdString().data();


转换过来的是常量

把当前时间转化为QString...

public QDateTime qdate = QDateTime.currentDateTime();
datetime = qdate.toString("yyyy年MM月dd日ddddhh:mm:ss");
如果不是QTime和QDate类比如说:通过TCP/IP接收到的char unsigned char 类等如何转换为QString类
QString Time2String( DWORD dwTime)
{
char cTime[50] = {0};
memset(cTime,0,50);
strftime(cTime,32,"%Y-%m-%d %H:%M:%S",localtime(&time_t(dwTime)));
return QString(cTime);
}

打赏
文章很值,打赏犒劳作者一下
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 书香水墨 设计师:CSDN官方博客 返回首页

打赏

人类观察所主任

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值