bzoj3245

版权声明:辣鸡蒟蒻的blog https://blog.csdn.net/elijahqi/article/details/79945716

http://www.elijahqi.win/archives/799
Description

精明的小R每每开车出行总是喜欢走最快路线,而不是最短路线.很明显,每条道路的限速是小R需要考虑的关键问题.不过有一些限速标志丢失了,于是小R将不知道能开多快.不过有一个合理的方法是进入这段道路时不改变速度行驶.你的任务就是计算从小R家(0号路口)到D号路口的最快路线.
现在你得到了这个城市的地图,这个地图上的路都是单向的,而且对于两个路口A和B,最多只有一条道路从A到B.并且假设可以瞬间完成路口的转弯和加速.
Input

第一行是三个整数N,M,D(路口数目,道路数目,和目的地). 路口由0…N-1标号
接下来M行,每行描述一条道路:有四个整数A,B,V,L,(起始路口,到达路口,限速,长度) 如果V=0说明这段路的限速标志丢失.
开始时你位于0号路口,速度为70.
Output

仅仅一行,按顺序输出从0到D经过的城市.保证最快路线只有一条.
Sample Input

6 15 1
0 1 25 68
0 2 30 50
0 5 0 101
1 2 70 77
1 3 35 42
2 0 0 22
2 1 40 86
2 3 0 23
2 4 45 40
3 1 64 14
3 5 0 23
4 1 95 8
5 1 0 84
5 2 90 64
5 3 36 40
Sample Output

0 5 2 3 1
HINT

【数据范围】

30% N<=20

100% 2<=N<=150;0<=V<=500;1<=L<=500

不是很想写dijkstra毕竟要写两个pair还有priority_queue

一到晚上,颈椎不舒服的时候,躺床上就容易不小心睡着,刚刚就是不小心又睡着了
怎么评价这题呢,和jloi还有usaco的那些题都非常像,也是相当于dp的思想吧(跪求自己记住这种思路x)

http://blog.csdn.net/popoqqq/article/details/38926889

参照了下popoqqq如何给double memset赋值x(顺便看了金牌爷的经历)瞬间%%

#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<queue>
using namespace std;
#define pa pair<int,int>
#define N 155
inline int read(){
  int x=0;char ch=getchar();
  while (ch<'0'||ch>'9') ch=getchar();
  while (ch<='9'&&ch>='0'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
  return x;
}
struct node{
  int y,next,v,len;
}data[N*N];
queue<pa> q;
pa from[N][550];bool flag[N][550];double f[N][550];
int h[N],n,m,d,num;
void spfa(){
  q.push(make_pair(0,70));flag[0][70]=true;
  memset(f,0x42,sizeof(f));f[0][70]=0;
  while (!q.empty()){
    int x=q.front().first,vx=q.front().second;q.pop();flag[x][vx]=false;
    for (int i=h[x];i;i=data[i].next){
      int y=data[i].y,v=data[i].v,len=data[i].len;
      if (v){
        if (f[x][vx]+(double)len/v<f[y][v]){
          f[y][v]=f[x][vx]+(double)len/v;
          q.push(make_pair(y,v));flag[y][v]=true;from[y][v]=make_pair(x,vx);
        }
      }else{
        if (f[x][vx]+(double)len/vx<f[y][vx]){
          f[y][vx]=f[x][vx]+(double) len/vx;
          q.push(make_pair(y,vx));flag[y][vx]=true;from[y][vx]=make_pair(x,vx);
        }
      }

    }
  }
}
void print(int t,int v){
  if (t!=0) print(from[t][v].first,from[t][v].second);
  printf("%d",t);
  if (t!=d) printf(" ");
}
int main(){
  freopen("bzoj3245.in","r",stdin);
  n=read();m=read();d=read();
  for (int i=1;i<=m;++i){
    int a=read(),b=read(),v=read(),l=read();
    data[++num].y=b;data[num].next=h[a];data[num].v=v;data[num].len=l;h[a]=num;
  }
  spfa();
  int ans=0;
  for (int i=1;i<=500;++i) if(f[d][i]<f[d][ans]) ans=i;
  print(d,ans);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试