bzoj1560 [JSOI2009]火星藏宝图

版权声明:辣鸡蒟蒻的blog https://blog.csdn.net/elijahqi/article/details/80344715

http://www.elijahqi.win/archives/1313

Description

Input

Output

Sample Input
4 10
1 1 20
10 10 10
3 5 60
5 3 30
Sample Output
-4
HINT

根据欧几里得距离公式还有均值不等式可以知道 (均值是瞎说的

(x+y)^2>=x^2+y^2

所以说从这个 我当前这个节点可以由前面这个矩形 里每一列最后一个数转移过来

#include<cstdio>
#include<algorithm>
#include<cstring>
#define N 220000
using namespace std;
inline char gc(){
  static char now[1<<16],*S,*T;
  if (T==S){T=(S=now)+fread(now,1,1<<16,stdin);if (T==S) return EOF;}
  return *S++;
}
inline int read(){
  int x=0,f=1;char ch=gc();
  while (ch<'0'||ch>'9') {if (ch=='-') f=-1;ch=gc();}
  while (ch<='9'&&ch>='0'){x=x*10+ch-'0';ch=gc();}
  return x*f;
}
struct node{int x,y,z;}data[N];
struct node1{long long max,pos;node1(){max=-0x7f7f7f7f;}}column[1100];
inline bool cmp(node a,node b){return a.x==b.x?a.y<b.y:a.x<b.x;}
inline int calc(int x,int y){
  return (data[x].x-data[y].x)*(data[x].x-data[y].x)+(data[x].y-data[y].y)*(data[x].y-data[y].y);
}
int n,m;long long dp[N];
int main(){
  freopen("bzoj1560.in","r",stdin);
  n=read();m=read();
  for (int i=1;i<=n;++i) data[i].x=read(),data[i].y=read(),data[i].z=read();
  data[++n].x=1;data[n].y=1;data[++n].x=m;data[n].y=m;
  sort(data+1,data+n+1,cmp);memset(dp,128,sizeof(dp));dp[1]=0;column[1].pos=1;column[1].max=0;
// for (int i=1;i<=n;++i) printf("%d %d\n",data[i].x,data[i].y);
  int st=1;
  for (int i=1;i<=2;++i){
    if (data[i].x==1&&data[i].y&&!data[i].z)dp[i]=0;
    if (data[i].x==1&&data[i].y==1&&data[i].z){
      dp[i]=data[i].z;column[1].pos=i;column[1].max=data[i].z;st=i;
    }
  }
// for (int i=1;i<=n;++i) printf("%d ",dp[i]);printf("\n");
  for (int i=st+1;i<=n;++i){
    for (int j=1;j<=data[i].y;++j)
      if (column[j].pos) dp[i]=max(dp[i],dp[column[j].pos]-calc(column[j].pos,i)+data[i].z);
    column[data[i].y].max=dp[i],column[data[i].y].pos=i;
  }
  printf("%lld\n",dp[n]);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试