[hdu] 6097 "优秀的黄金分割三分"

题解写了这句话,比赛时写了三分。T 到飞起。赛后发现三分写丑了。然后,还是需要快速读入。果然我还是菜呀、

#include"bits/stdc++.h"
using namespace std;
const double Pi = acos(-1.0);
double x1, y1, x2, y2;
double rr;
typedef long long LL;
struct FastIO
{
  static const int S = 2 * 100;
  int wpos;
  char wbuf[S];
  FastIO() : wpos(0) {}
  inline int xchar()
  {
    static char buf[S];
    static int len = 0, pos = 0;
    if (pos == len)
      pos = 0, len = fread(buf, 1, S, stdin);
    if (pos == len) exit(0);
    return buf[pos ++];
  }
  inline int xuint()
  {
    int c = xchar(), x = 0;
    while (c <= 32) c = xchar();
    for (; '0' <= c && c <= '9'; c = xchar()) x = x * 10 + c - '0';
    return x;
  }
  inline int xint()
  {
    int s = 1, c = xchar(), x = 0;
    while (c <= 32) c = xchar();
    if (c == '-') s = -1, c = xchar();
    for (; '0' <= c && c <= '9'; c = xchar()) x = x * 10 + c - '0';
    return x * s;
  }
  inline void xstring(char *s)
  {
    int c = xchar();
    while (c <= 32) c = xchar();
    for (; c > 32; c = xchar()) * s++ = c;
    *s = 0;
  }
  inline void wchar(int x)
  {
    if (wpos == S) fwrite(wbuf, 1, S, stdout), wpos = 0;
    wbuf[wpos ++] = x;
  }
  inline void wint(LL x)
  {
    if (x < 0) wchar('-'), x = -x;
    char s[24];
    int n = 0;
    while (x || !n) s[n ++] = '0' + x % 10, x /= 10;
    while (n--) wchar(s[n]);
  }
  inline void wstring(const char *s)
  {
    while (*s) wchar(*s++);
  }
  ~FastIO()
  {
    if (wpos) fwrite(wbuf, 1, wpos, stdout), wpos = 0;
  }
} io;
double get_lens(double arg1)
{
  double x11 = rr * cos(arg1);
  double y12 = rr * sin(arg1);
  return sqrt((x11 - x1) * (x11 - x1) + (y12 - y1) * (y12 - y1)) + sqrt((x11 - x2) * (x11 - x2) + (y12 - y2) * (y12 - y2));
}
int main()
{
  //freopen("data.in", "r", stdin);
  //freopen("data1.out", "w", stdout);
  int T;
  double d = (sqrt(5) - 1) / 2;
  T = io.xint();
  while(T --){
    rr = io.xint();
    x1 = io.xint(); y1 = io.xint();
    x2 = io.xint(); y2 = io.xint();
    double t = x1 * x1 + y1 * y1;
    double a = atan2(y1, x1);
    double b = atan2(y2, x2);
    if(a < 0) a += 2 * Pi;
    if(b < 0) b += 2 * Pi;
    double l, r;
    if(a > b){
      r = a; l = b;
    }
    else{
      r = b; l = a;
    }
    if(r - l > Pi){
      r -= 2 * Pi;
      swap(l , r);
    }
    r = (l + r) / 2.0;
    double midl = (l * d + r * (1 - d));
    double midr = (l * (1 - d) + r * d);
    double lans = get_lens(midl);
    double rans = get_lens(midr);
    for(int i = 1; i <= 30; i ++){
      if(lans < rans){
        r = midr;
        midr = midl;
        midl = l * d + r * (1 - d);
        rans = lans;
        lans = get_lens(midl);
      }
      else{
        l = midl;
        midl = midr;
        midr = l * (1 - d) + r * d;
        lans = rans;
        rans = get_lens(midr);
      }
    }
    printf("%.12f\n", get_lens(l));
  }
  return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试