golang 编译 执行时候报错cannot declare name db.Query

版权声明:原创文章欢迎转载,不过要记得加出处哦 https://blog.csdn.net/wljk506/article/details/80219456
go run main.go 

风.foxwho
编译 执行时候报错

# github.com/foxiswho/fox-shop/models
/Users/fox/go/gopath/src/github.com/foxiswho/fox-shop/models/admin.go:53:40: cannot declare name db.Query
/Users/fox/go/gopath/src/github.com/foxiswho/fox-shop/models/admin.go:55:3: cannot use db.Query (type *db.QuerySession) as type *db.Paginator in return argument
/Users/fox/go/gopath/src/github.com/foxiswho/fox-shop/models/admin.go:58:2: cannot use db.Query (type *db.QuerySession) as type *db.Paginator in return argument

部分代码

package models

import (
  "time"
  "fmt"
  . "github.com/foxiswho/fox-shop/module/db"
  "github.com/foxiswho/fox-shop/module"
)

原因:Query这个自定义变量,与 module/dbdb.Query 这个变量冲突,因为时使用 特殊的 点号引入

解决方法:直接报错的位置,把变量名称修改与Query 不同的名字

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试