Axcure谷歌Chrome浏览器安装

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/gongzhonghua/article/details/80318538

方法一

      Axcure文件夹-->resouces-->chrome-->axure-chrome-extension.crx(该文件即为扩展,安装到浏览器即可)

方法二 

      若以上方法无效,则只能手动下载一个了.

     Axure谷歌浏览器Chrome扩展程序下载地址:  Axure RP Extension For Chrome 0.62  

    以上不行则自行打开连接:http://downloads.iaxure.com/AxureRP_for_chorme_0_6_2.crx

     没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭