JS把数字转换成金额格式

当数字代表金额的时候,而数字又非常大,这个时候常常会吧数字分割成常见的金额显示形式,方便阅读。方法如下:
var num = 123444000000.5678;
num = num.toFixed(2);
num = num.toLocaleString();

console.log(num);// 输出123444000000.57 四舍五入后保留小数点后两位
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页