hdu 4565 So Easy!

版权声明:本文为博主原创文章,转载需注明出处。 https://blog.csdn.net/Hearthougan/article/details/24866869

题目来源:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=4565

可以参考hdu2256解法类似:http://blog.csdn.net/hearthougan/article/details/24848401

#include <iostream>
#include <cstdio>
#include <cstring>

using namespace std;

typedef long long LL;

struct Matrix
{
  LL iMatrix[2][2];
};

Matrix iPer, iCell;
LL a, b, n, iMod;

void Inite_Matrix()
{
  iPer.iMatrix[0][0] = iPer.iMatrix[1][1] = 1, iPer.iMatrix[0][1] = iPer.iMatrix[1][0] = 0;
  iCell.iMatrix[0][0] = iCell.iMatrix[1][1] = a, iCell.iMatrix[0][1] = b, iCell.iMatrix[1][0] = 1;
}

Matrix Multi_Matrix(Matrix a, Matrix b)
{
  Matrix c;
  int i, j, k;
  for(i = 0; i < 2; ++i)
  {
    for(j = 0; j < 2; ++j)
    {
      c.iMatrix[i][j] = 0;
      for(k = 0; k < 2; ++k)
      {
        c.iMatrix[i][j] = (c.iMatrix[i][j]%iMod + ((a.iMatrix[i][k]%iMod) * (b.iMatrix[k][j]%iMod))%iMod)%iMod;
      }
    }
  }
  return c;
}

Matrix Quick_Mod_Matrix(LL n)
{
  if(n == 1)
    return iCell;
  Matrix c, tmp;
  tmp = iCell;
  c = iPer;
  while(n)
  {
    if(n&1)
    {
      c = Multi_Matrix(c, tmp);
      n--;
    }
    n >>= 1;
    tmp = Multi_Matrix(tmp, tmp);
  }
  return c;
}

int main()
{
  Matrix c;
  while(~scanf("%lld %lld %lld %lld", &a, &b, &n, &iMod))
  {
    Inite_Matrix();
    c = Quick_Mod_Matrix(n);
    printf("%lld\n", (2*(c.iMatrix[0][0]%iMod)%iMod));
  }
  return 0;
}


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试