A的B次方取余

版权声明:转载标明出处即可 https://blog.csdn.net/hpu2022/article/details/79945543
#include <cstdio>
using namespace std;
int main()
{
  const int c = 1000;
  int a, b;
  int i;
  int outcom;

  /*乘积的取余等于取余的乘积*/
  while(true){
    scanf("%d%d", &a, &b );
    if( !a && !b )   /*a b 都为零则停止循环*/
      break;
    outcom = 1;
    for( i=0; i<b; i++ ){
      outcom = outcom *a % c;
    }
    printf("%d\n", outcom );
  }

  return 0;
}

参考二进制的写法 https://blog.csdn.net/hpu2022/article/details/81116707

#include <stdio.h>
typedef long long LL;
 
LL pow_mod(LL a, LL n, LL MOD)
{
	LL res = 1;
	while (n)
	{
		if(n&1) //当前n的二进制的最后一位为1,即此时的n为奇数 
			res = res * a % MOD;
		a = a * a % MOD;	//相当于base = a, 此后base的指数变化为 1,2,4,8...正好为2的0,1,2,3...次方 
		n >>= 1;	//二进制数右移一位 ,缩小2倍 
	}
	return res ;
}
 
int main()
{
	int a, b, c;
	
	scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);
	printf("%d\n", pow_mod(a, b, c));
	
	
	return 0;
}

 

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页