python;leetcode 两数相加

# Definition for singly-linked list.
# class ListNode:
#   def __init__(self, x):
#     self.val = x
#     self.next = None

class Solution:
  def addTwoNumbers(self, l1, l2):
    """
    :type l1: ListNode
    :type l2: ListNode
    :rtype: ListNode
    """

    dummy = cur = ListNode(0) #链表节点头,方便后续操作
    carry = 0
    while l1 or l2 or carry: #l1,l2,carry不都为0的时候进行循环操作
      if l1:
        carry += l1.val #carry加上l1的值
        l1 = l1.next  #l1挪动到下一位
      if l2:
        carry += l2.val #类似累加
        l2 = l2.next
      cur.next = ListNode(carry%10) #取余
      cur = cur.next #挪动节点
      carry //= 10 # carry = carry//10
    return dummy.next

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭