67. Add Binary Leetcode Python

For example,
a = "11"
b = "1"

Return "100".

这题的做法和前面一题plus one 一样,区别在于需要将两个string先相加,再判断是否要进位。

直接上代码吧。

class Solution:
  # @param a, a string
  # @param b, a string
  # @return a string
  def addBinary(self, a, b):
    a=list(a)
    b=list(b)
    for i in range(len(a)):
      a[i]=int(a[i])
    for i in range(len(b)):
      b[i]=int(b[i])
    lena=len(a)
    lenb=len(b)
    if lena<lenb:
      a,b=b,a
    itera=len(a)-1
    iterb=len(b)-1
    while itera>=0 and iterb>=0:
      a[itera]+=b[iterb]
      itera-=1
      iterb-=1
    for i in reversed(range(len(a))):
      digit=a[i]%2
      carry=a[i]/2
      a[i]=digit
      if i>0:
        a[i-1]+=carry
    if carry==1:
      a.insert(0,1)
    for i in range(len(a)):
      a[i]=str(a[i])
    return "".join(a)
        
    


阅读更多

没有更多推荐了,返回首页