ag-gird 多层表头文字居中

 

var moreHeaderTitleInterval=null;
/**
 * 解决ag-gird多层表头文字居中问题-开启定时
 * @param callback
 * @param css 
 */
var moreHeaderTitleStart = function(callback, css={"margin-top": "-21px","position": "fixed"}) {
  console.log('解决ag-gird多层表头文字居中问题....')
  var changeList = 0;
  moreHeaderTitleInterval = this.setInterval(function(){
    var list = $(".ag-header-group-text[role=presentation]")
    if (!arrayIsEqual(changeList,list)) {
      for (var i =0;i<list.size();i++) {
        var that = $(list).eq(i)
        var title = $(that).html();
        if (callback(title)) {
          $(that).parent().parent().css(css)  
        }
      }
      console.log('处理表头居中问题')
      changeList = list
    }
  }, 1)

  
}

var arrayIsEqual =function(arr1, arr2) {
  if (!arr1 || !arr2) {
    return false;
  }
  if (arr1.length !== arr2.length) {
    return false;
  }
  for (var i = 0; i < arr1.length; i++) {
    if (arr1[i] instanceof Array && arr2[i] instanceof Array) {
    if (!arr1[i].equals(arr2[i]))
      return false;
    } else if (arr1[i] !== arr2[i]) {
    return false;
    }
  }
  return true;
}

/**
 * 解决ag-gird多层表头文字居中问题-关闭定时
 */
var moreHeaderTitleStop = function() {
  if (moreHeaderTitleInterval) {
    clearInterval(moreHeaderTitleInterval)
    console.log('关闭定时')
  }
}

触发调用

moreHeaderTitleStart(function(title){
  return title == '合同信息' || title == '订货信息' || title == '物流信息' || title == '到货签收信息' || title.indexOf('库存信息') > -1
})

效果

 

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

黄猿帅

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值