51Nod 1005大数加法

版权声明:https://github.com/Leonldy/oj_played https://blog.csdn.net/iamldy/article/details/79968868
基准时间限制:1 秒 空间限制:131072 KB 分值: 0 难度:基础题
 收藏
 关注
给出2个大整数A,B,计算A+B的结果。
Input
第1行:大数A
第2行:大数B
(A,B的长度 <= 10000 需注意:A B有可能为负数)
Output
输出A + B
Input示例
68932147586
468711654886
Output示例

537643802472

写了很久,唉,实力太弱了,主要是细节有点多。我先写了俩函数,一个是正数加法的,一个是正数减法的,然后就是判断情况,分为正正,负负,正负,负正。最后还有就是全0的情况,还有前面有零的情况。中间还写了一个判断俩字符串大小的函数,简单来说,就这些吧。我函数名字就是拼音,还是很好认的、晚安:附代码:
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std; 

typedef long long int ll;
int jiafa(char *a,int lena,char *b, int lenb,char *c) 
{
	for(int i=0;i<lena;i++)a[i]=a[i]-'0';
	for(int j=0;j<lenb;j++)b[j]=b[j]-'0';
	int num;
	int flag=0;
	int k=0;
	for(int i=0;i<max(lena,lenb);i++)
	{
		num=a[i]+b[i]+flag;
		if(num>9)
		{
			c[k]=num-10;
			flag=1;
		}
		else {
			c[k]=num;
			flag=0;
		}
		k++;
	}
	if(flag==1)
	c[k++]=1;
	for(int i=0;i<k;i++)
	c[i]=c[i]+'0';
	return k;
}
int jianfa(char *a,int lena,char *b, int lenb,char *c) 
{
	for(int i=0;i<lena;i++)a[i]=a[i]-'0';
	for(int j=0;j<lenb;j++)b[j]=b[j]-'0';
	int flag=0;
	int k=0;
	int num;
	for(int i=0;i<lena;i++)
	{
		num=a[i]-b[i]-flag;
		if(num<0)
		{
			c[k]=num+10;
			flag=1;
		}
		else {
			c[k]=num;
			flag=0;
		}
		k++;
	}
	for(int i=0;i<k;i++)
	c[i]=c[i]+'0';
	return k;
}
int bijiao(char *a,int lena,char *b,int lenb)
{
	int flag=0;
	if(lena>lenb)
	flag=1;
	else if(lena==lenb)
	{
		for(int i=lena-1;i>=0;i--)
		{
			if(a[i]>b[i])
			{
				flag=1;
				break;
			}
			else {
				flag=0;
				break;
			}
		}
	}
	return flag;
}
int panling(char *a,int lena)
{
	int flag=0;
	for(int i=0;i<lena;i++)
	{
		if(a[i]!='0')
		{
			flag=1;
			break;
		}
	}
	return flag;
}
int chuling(char *a,int lena)
{
	
	for(int i=0;i<lena;i++)
	{
		if(a[i]=='0')
		{
			for(int j=i;j<lena;j++)
			{
				a[j]=a[j+1];
			}
			i--;
			lena--;
		}
		else break;
	}
	return lena;
}
int main() 
{ 
  int n;
#ifdef LOCAL
	freopen("D:/input.txt", "r", stdin);
#endif
	char a[10500];
	char b[10500];
	char c[20500];
	memset(a,0,sizeof(a));
	memset(b,0,sizeof(b));
	memset(c,0,sizeof(c));
	scanf("%s",a);
	scanf("%s",b);
	int flaga=0, flagb=0;
	int lena=strlen(a);
	int lenb=strlen(b);
	if(a[0]=='-')flaga=1;
	if(b[0]=='-')flagb=1;
	int k;
	int flag=0;
	if(flaga==1&&flagb==1)
	{
		reverse(a+1,a+lena);
	 	reverse(b+1,b+lenb);
		k=jiafa(a+1,lena-1,b+1,lenb-1,c);
		flag=1;
	 } 
	 if(flaga==0&&flagb==0)
	 {
	 	reverse(a,a+lena);
	 	reverse(b,b+lenb);
	 	k=jiafa(a,lena,b,lenb,c);
	 }
	 if(flaga==0&&flagb==1)
	 {
	 	reverse(a,a+lena);
	 	reverse(b+1,b+lenb);
	 	if(bijiao(a,lena,b+1,lenb-1)==1)
	 	{
	 		k=jianfa(a,lena,b+1,lenb-1,c);
	 		
		 }
		 else {
		 	k=jianfa(b+1,lenb-1,a,lena,c);
		 	flag=1;
		 }
	 }
	 if(flaga==1&&flagb==0)
	 {
	 	reverse(a+1,a+lena);
	 	reverse(b,b+lenb);
	 	if(bijiao(a+1,lena-1,b,lenb)==1)
	 	{
	 		k=jianfa(a+1,lena-1 ,b,lenb,c);
	 		flag=1;
		 }
		 else {
		 	k=jianfa(b,lenb,a+1,lena-1,c);
		 	
		 }
	 }
	 reverse(c,c+k);
	 k=chuling(c,k);
	 if(panling(c,k)==0)
	 cout<<'0';
	 else {
	 	if(flag==1)
	 	cout<<'-';
	 	for(int i=0;i<k;i++)
		cout<<c[i];
	 }
  return 0; 
} 


没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭