CF_602A - Two Bases(进制转换—水题)

代码如下:

#include<iostream>

#include<stdio.h>
#include<string>
#include<string.h>
#include<math.h>
#include<stdlib.h>
using namespace std;
long long pow4(long long a,long long b)
{
    long long r=1,base=a;
    while(b!=0)
    {
        if(b&1)
        {
            r*=base;
        }
        base*=base;
        b>>=1;
    }
    return r;
}
int main()
{
    long long a1,a2;
    long long  i,q,w;
    long long suma=0;
    scanf("%I64d%I64d",&a1,&a2);
    for(i=0;i<=a1-1;i++)
    {
        long long math;
        scanf("%I64d",&math);
        suma+=math*pow4(a2,a1-1-i);
    }
    long long b1,b2;
    long long sumb=0;
    scanf("%I64d%I64d",&b1,&b2);
    for(i=0;i<=b1-1;i++)
    {
        long long math;
        scanf("%I64d",&math);
        sumb+=math*pow4(b2,b1-1-i);
    }
    if(suma==sumb)printf("=\n");
    if(suma>sumb)printf(">\n");
    if(suma<sumb)printf("<\n");
    return 0;
}
阅读更多
个人分类: 水题
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

CF_602A - Two Bases(进制转换—水题)

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭