PHP 处理字符串的几段代码

//把任意空格换成一个 $str1 = 'A B C '; echo '<xmp>'; echo preg_replace ("/\s+/", ' ', $str1); echo '</xmp>';

//把任意连续字符 M 换成一个 M $str1 = 'AMMMBMMMMCMM '; echo preg_replace ("/M+/", 'M', $str1) .'<br>';

//把任意连续字符换成一个对应字符 $str1 = 'ACCCB CCCCCGGG OOO YYYFFFXXXZZZZZ'; echo $str1 .'<br>'; $str2 = ''; $i = 0; for ($i=0; $i<strlen($str1); $i++) { $str2 = $str2 . $str1{$i}; $j = 1; while ($str1{$i}==$str1{$i + $j}) $j++; $i = $i + $j - 1; } echo $str2 .'<br>';

阅读更多

没有更多推荐了,返回首页