easyUi更变分页时事件的获取

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/J_Bang/article/details/55670347
var pager = $("#dgzd").datagrid("getPager"); 
	if(pager) 
	{ 
	  $(pager).pagination({ 
	    onBeforeRefresh:function(){ 
	      alert('刷新前。。。。'); 
	  }, 
	    onRefresh:function(pageNumber,pageSize){ 
	      alert(pageNumber); 
	      alert(pageSize); 
	    }, 
	    onChangePageSize:function(){ 
	      alert('pagesize 更变。。。'); 
	    }, 
	    onSelectPage:function(pageNumber,pageSize){ 
	      alert(pageNumber); 
	      alert(pageSize); 
	    } 
	  }); 
	} 
这样就能获得到更变的参数了,就可以与后台交互了(参考http://blog.csdn.net/longlongmylove/article/details/5975995)。

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试