gentoo on t60

t60上安装gentoo,正好碰到一个问题,见下面的链接

http://forums.gentoo.org/viewtopic-t-886858.html


http://www.gentoo.org/doc/en/alsa-guide.xml


font config:

1. download Monaco_linux.ttf

2. put it in ~/.fonts

3. fc-cache -f -v

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
  • 广告
  • 抄袭
  • 版权
  • 政治
  • 色情
  • 无意义
  • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试