python使用zip将list转为json

zip()函数将可迭代对象作为参数,并打包成元组,返回的是一个个zip对象,可以使用list或dict转换返回结果,使用*zip可以将打包的对象分解成列表

>>> l=[1,2,3,4]
>>> keys=['a','b','c','d']
>>> zip(keys,l)
<zip object at 0x000001E0AFA327C8>
>>> dict(zip(keys,l))
{'a': 1, 'b': 2, 'c': 3, 'd': 4}
>>> list(zip(keys,l))
[('a', 1), ('b', 2), ('c', 3), ('d', 4)]

# 若参数列表的长度不一样,则以最短长度为准
>>> m=[1,2,3]
>>> list(zip(keys,m))
[('a', 1), ('b', 2), ('c', 3)]

# 分解zip
>>> a1,a2=zip(*zip(keys,l))
>>> a1
('a', 'b', 'c', 'd')
>>> a2
(1, 2, 3, 4)
>>> 

将二维列表转成json

>>> import json
>>> l=[[1,2,3,4],[5,6,7,8],[9,10,11,12]]
>>> keys=['a','b','c','d']
>>> list_json=[dict(zip(keys,item)) for item in l]
# indent缩进量,ensure_ascii=False支持中文
>>> str_json=json.dumps(list_json,indent=2, ensure_ascii=False)
>>> print(str_json)
[
 {
  "a": 1,
  "b": 2,
  "c": 3,
  "d": 4
 },
 {
  "a": 5,
  "b": 6,
  "c": 7,
  "d": 8
 },
 {
  "a": 9,
  "b": 10,
  "c": 11,
  "d": 12
 }
]
 • 4
  点赞
 • 7
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 3
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
©️2022 CSDN 皮肤主题:大白 设计师:CSDN官方博客 返回首页
评论 3

打赏作者

景韦

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值