Java创建线程的四种方式

1.通过Thread类

    new Thread

2.实现runnable接口

   无返回值

3.实现Callable接口

   有返回值

4.通过线程池通过工厂模式创建,本质上还是前三种的使用

   四种方式:a:newSingleThreadPoolExecutor  

                     b:newFixedThreadPoolExecutor

                     c:newCacheThreadPoolExecutor

                     d:newScheduledThreadPoolExecutor

©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页
实付 79.90元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值