Jquery简单实现图书导航

版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接:https://blog.csdn.net/kangk1992/article/details/8816049

说的很玄乎其实就是在普通导航的基础上增加几个jquery动画而已。

代码

  <script type="text/javascript">
    var a = false;
    var b = false;
    $(document).ready(function () {
      $('#p1').click(function () {
        a ? $('#content').slideDown("slow") : $('#content').slideUp("slow");
        a ? $('#p1').text('↑') : $('#p1').text('↓');
        a ? a = false : a = true;
      })
      $('#p').click(function () {
        b ? $('ul:even').show('1000') : $('ul:even').hide('1000');
        b ? $('#p').text('简化') : $('#p').text('复杂');
        b ? b = false : b = true;
      })
    })
  </script>
</head>
<body>
<div><p><b>图书分类</b></p><p id='p1'>↓</p></div>
<div id='content'>
<ul><li>小说</li><li>文艺</li><li>青春</li></ul><br />
<ul><li>少儿</li><li>生活</li><li>社科</li></ul><br />
<ul><li>管理</li><li>计算机</li><li>教育</li></ul><br />
<ul><li>工具书</li><li>引进版</li><li>其他类</li></ul><br /><br />
<p id='p'>简化</p>
</div>


效果图展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页