leetcode118 Pascal's Triangle

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/kevinjqy/article/details/71211418

题目

Given numRows, generate the first numRows of Pascal’s triangle.

For example, given numRows = 5,
Return

[
   [1],
  [1,1],
  [1,2,1],
 [1,3,3,1],
 [1,4,6,4,1]
]

生成给定行数的帕斯卡三角形。

解题思路

利用帕斯卡三角形的性质即可很简单的解决。
性质:第n行的第1个数为1,第二个数为1×(n-1),第三个数为1×(n-1)×(n-2)/2,第四个数为1×(n-1)×(n-2)/2×(n-3)/3…依此类推。

public class leetcode118 {
  public List<List<Integer>> generate(int numRows) {
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    for (int n = 1; n <= numRows; n++) {
      List<Integer> temp = new ArrayList<>();
      int num = 1;
      for (int k = 1; k <= n; k++) {
        if (k == 1)
          num = 1;
        else
          num = num * (n - k+1) / (k - 1);
        temp.add(num);
      }
      res.add(temp);
    }
    return res;
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试