sqlserver2008r2数据库如何使数据不写入日志以及收缩日志文件

数据不写入日志:

         选中数据库->属性->选项->恢复模式改为简单

文件收缩:

         选中数据库->任务->收缩->文件->数据库文件和文件组->文件类型改为日志

                                                              收缩操作->第二项(在释放未使用的空间前...)将文件收缩到10M,点击确定后,文件就缩小了

         

 

 

©️2020 CSDN 皮肤主题: 技术黑板 设计师:CSDN官方博客 返回首页