C 字符串替换

// 字符串替换函数.// 能替换所有的要替换的字符串,被替换的字符串和替换的字符串不一定一样长.// pInput - 输入字符串.// pOutput - 输出字符串, 要保证足够的空间可以存储替换后的字符串.// pSrc - 要被替换的子字符串, 比如%user%// pDst - 要替换成的字符串, 比如user1// 注意:以上的字符串均要以/0结尾.//void Substitu
阅读更多
想对作者说点什么?

博主推荐

换一批

没有更多推荐了,返回首页