TSP问题变异算法之交换变异

交换变异exchange mutation


假设有5个地点需要以最短路径周游,将5个地点分布成一个圈,最短路径就是以如下路径周完5个点回到原位:


周游顺序是1 2 3 4 5
假设最初始时有如下路径周游5个地点,周游顺序是1  2  3  5  4
通过交换变异算法,随机交换其中两个地点,比如交换2和5的位置

             1 2 3 5 4

变成     1 5 3 2 4


路径如下:
通过交换变异算法,再随机交换其中两个地点,比如5和4

             1 5 3 2 4

变成     1 4 3 2 5

路径如下:
通过交换变异算法,再随机交换其中两个地点,比如2和4

             1 4 3 2 5

变成     1 2 3 4 5

路径如下:


这样通过不断的随机变异,有机会找到最短周游路径。
此处单独演示交换变异的变异过程,并不演示与杂交算法结合的情况


展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页