hdu 4762

分蛋糕,求所有草莓落在一块蛋糕上的概率,假设其中一颗草莓在一块蛋糕上,剩下的n-1颗草莓与其落在同一区域的概率就是(1/m)^(n-1);最后再乘上草莓数即Cn即可出解,不过这里数据很大得用到高精度计算。

#include<cstdio>
#include<cstring> 
#include<string>

using namespace std;

struct bign{//高精度运算类 
 int len, s[30]; 

 bign() {//构造函数 
  memset(s, 0, sizeof(s));
  len = 1;
 }

 bign(int num) {//赋值函数为了可以直接初始化赋值所做的操作 
  *this = num;
 }
 
 void clean() {
  while(len > 1 && !s[len-1]) len--;//消除前导零 
 }

 bign(const char* num) {//同上 
  *this = num;
 }

 bign operator = (int num) {//赋值操作将整型转化为字符型 
  char s[30];
  sprintf(s, "%d", num);
  *this = s;
  return *this;
 }

 bign operator = (const char* num) {//赋值操作 
  len = strlen(num);
  for(int i = 0; i < len; i++) s[i] = num[len-i-1] - '0';
  return *this;
 }
 
 bign operator * (const bign& b) {//乘法 
  bign c; 
  c.len = len + b.len; 
  for(int i = 0; i < len; i++)
   for(int j = 0; j < b.len; j++)
    c.s[i+j] += s[i] * b.s[j];
  for(int i = 0; i < c.len-1; i++){
   c.s[i+1] += c.s[i] / 10;
   c.s[i] %= 10;
  }
  c.clean();
  return c;
 }
};

int gcd(int a,int b){
  return b == 0 ? a:gcd(b,a%b); 
}

int main() {
 int t,m,n;  
 bign a;
 scanf("%d",&t);
 while(t--){
   scanf("%d %d",&m,&n);
   a=1;
   int num1=m;
   int num2=n;
   for(int i=1; i<=n-1;i++){
       int num1=m;
       int q=gcd(num1,num2);
       num1/=q; num2/=q;
       a=a*num1;
   }
   printf("%d/",num2);
   for(int i=a.len-1;i>=0;i--)printf("%d",a.s[i]); 
   printf("\n");
 }
 return 0;
}


阅读终点,创作起航,您可以撰写心得或摘录文章要点写篇博文。去创作
 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

nianiajr

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥1 ¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
扫码支付:¥1
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值