67. Add Binary

Given two binary strings, return their sum (also a binary string).

For example,
a = "11"
b = "1"
Return "100".

public class Solution {
  public String addBinary(String a, String b) {
     if(a.length() < b.length()){
      String tmp = a;
      a = b;
      b = tmp;
    }

    int pa = a.length()-1;
    int pb = b.length()-1;
    int carries = 0;
    String rst = "";

    while(pb >= 0){
      int sum = (int)(a.charAt(pa) - '0') + (int)(b.charAt(pb) - '0') + carries;
      rst = String.valueOf(sum % 2) + rst;
      carries = sum / 2;
      pa --;
      pb --;
    }

    while(pa >= 0){
      int sum = (int)(a.charAt(pa) - '0') + carries;
      rst = String.valueOf(sum % 2) + rst;
      carries = sum / 2;
      pa --;
    }    

    if (carries == 1)
      rst = "1" + rst;
    return rst;
  
  }
}

阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lihaitao000/article/details/51558152
个人分类: LeetCode
想对作者说点什么? 我来说一句

没有更多推荐了,返回首页

不良信息举报

67. Add Binary

最多只允许输入30个字

加入CSDN,享受更精准的内容推荐,与500万程序员共同成长!
关闭
关闭