string字符串转int数组

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lihua5419/article/details/79956900
	private int[] TurnTheStringArray(String str) {
		 String[] strp=str.split(";");
		 int[] ints = new int[strp.length];
		  for(int i=0;i<strp.length;i++){
		    ints[i] = Integer.parseInt(strp[i]);
		  }
		return ints;
	}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试

关闭