js 结构语句

选择结构

1.

  var sell=1;
  var num=9;
  var price=66;
  var way="微信支付";
  if(way=="微信支付"){
    sell=0.85;
  }
  else if(way == "支付宝支付"){
    sell=0.8;
  }
  else{
    sell=1;
  }
  console.log(num * price * sell);

2.

  var eat='吃饭';
  var w='';
  if(eat=="吃饭"){
    if(w=="米饭")
    {
      console.log("炒菜");
    }
    else{
      console.log("面");
    }
  }
  else{
    console.log("不知道吃啥,不吃了");
  }

3.

  var num=10;
  switch(num){
    case 0:
      console.log("打麻将");
      break;
    case 1:
      console.log("打扑克");
      break;
    case 2:
      console.log("打乒乓球");
      break;
    case 3:
      console.log("踢足球");
      break;
    default:
      console.log("待着吧!");
      break;
  }

for 循环

例子1 九九乘法表

	for(var i=1;i<10;i++)
  {
    var s="";
    for(j=1;j<=i;j++)
    {
      s+=j+"*"+i+"="+(j*i)+(j*i<10?" ":" ");
    }
    console.log(s);
  }

在这里插入图片描述
例子2 直角三角形

  for(var i=0;i<4;i++)
  {
    var s="";
    for(var j=1;j<=2*i+1;j++)
    {
      s+="*";
    }
    console.log(s);
  }

在这里插入图片描述

例子2 直角三角形

	var h=4;
  for(var i=0;i<h;i++)
  {
    var s="";
    for(var j=0;j<h-i-1;j++)
    {
      s+=" ";
    }
    for(var k=0;k<2*i+1;k++)
    {
      s+="*";
    }
    console.log(s);
  }

在这里插入图片描述

例子4 菱形

	var line=7;
  for(var i=0;i<(line+1)/2;i++)
  {
    var s="";
    for(var j=0;j<(line+1)/2-i-1;j++)
    {
      s+=" ";
    }
    for(var k=0;k<2*i+1;k++)
    {
      s+="*";
    }
    console.log(s);
  }
  for(var m=0;m<(line+1)/2-1;m++)
  {
    var s="";
    for(var n=0;n<m+1;n++)
    {
      s+=" ";
    }
    for(var p=0;p<line-2*(m+1);p++)
    {
      s+="*";
    }
    console.log(s);
  }

在这里插入图片描述

已标记关键词 清除标记
©️2020 CSDN 皮肤主题: 游动-白 设计师:上身试试 返回首页