Linux中select实现高性能服务器以及与多进程服务器对比

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lishitao_578/article/details/73071871

I/O复用之select模型:
I/O复用使得程序能够同时监听多个文件描述符,但I/O复用本身也是阻塞的,并且当一个或多个文件描述符准备就绪时,如果不采用其他措施,程序只能按顺序处理其中的每个文件描述符。如果要使程序能够并行运行,只能使用多进程或多线程的方式。
Linux中I/O复用系统调用主要有select和poll还有epoll三种,这篇博客主要讨论的是select
select函数API:
这里写图片描述
select的参数中第一个是nfds是所有监听的文件描述符的个数+1;
第二个参数是readfds是要进行读操作的文件描述符集,第三个是进行写操作的文件描述符的集合,第四个是错误的文件描述符集,第四个参数timeout是一个结构体,结构体的内容如下:
这里写图片描述
如果是把结构体中的两个变量都设置为0,那么select立即返回,如果把timeout设置为NULL那么select一直阻塞到知道一某个文件描述符准备就绪。
select的返回值:
select成功后返回值为准备就绪的文件描述符的个数,如果返回值是0的话就说明等待超时,返回值为负值就说明select执行失败。
select实现高性能服务器代码:

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<string.h>
#include<sys/socket.h>
#include<sys/types.h>
#include<unistd.h>
#include<netinet/in.h>
#include<sys/select.h>
#include<sys/time.h>
int array_fds[1024];
static void usage(char* proc)
{
  printf("usage:%s [ip][port]",proc);
}
ssize_t startup(char* ip,int port)
{
  ssize_t sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  if(sock<0)
  {
    perror("socket");
    exit(2);
  }
  int flag=1;
  setsockopt(sock,SOL_SOCKET,SO_REUSEADDR,&flag,sizeof(flag));
  struct sockaddr_in server_addr;
  server_addr.sin_family=AF_INET;
  server_addr.sin_port=htons(port);
  server_addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(ip);
  if(bind(sock,(struct sockaddr*)&server_addr,sizeof(server_addr))<0)
  {
    perror("bind");
    exit(3);
  }
  if(listen(sock,10)<0)
  {
    perror("listen");
    exit(4);
  }
  return sock;
}
int main(int argc,char* argv[])
{
  if(argc!=3)
  {
    usage(argv[0]);
    exit(1);
  }
  int listen_sock=startup(argv[1],atoi(argv[2]));
  fd_set rfds;
  fd_set wfds;
  int maxfd=0;
  int array_size=sizeof(array_fds)/sizeof(array_fds[0]);
  array_fds[0]=listen_sock;
  int i=1;
  for(;i<array_size;++i)
  {
    array_fds[i]=-1;
  }
  while(1)
  {
    struct timeval _timeout={2,0};
    FD_ZERO(&rfds);
    maxfd=-1;
    for(i=0;i<array_size;++i)
    {
      if(array_fds[i]>0)
      {
        FD_SET(array_fds[i],&rfds);
        FD_SET(array_fds[i],&wfds);
        if(array_fds[i]>maxfd)
        {
          maxfd=array_fds[i];
        }
      }
    }
    switch(select(maxfd+1,&rfds,&wfds,NULL,NULL))
    {
      case 0:
        printf("timeout...");
        break;
      case -1:
        perror("select");
        break; 
      default:
        { 
          int j=0;
          for(;j<array_size;++j)
          {
            if(array_fds[j]<0)
            {
              continue;
            }
            if(j==0&&FD_ISSET(array_fds[j],&rfds))
            {
              struct sockaddr_in client_addr;
              socklen_t len=sizeof(client_addr);
              int new_sock=accept(array_fds[j],(struct sockaddr*)&client_addr,&len);
              if(new_sock<0)
              {
                perror("accept");
                exit(5);
              }
              //printf("get new connect:(%s:%d)",inet_ntoa(client_addr.sin_addr),ntohs(client_addr.sin_port));
              int k=1;
              for(;k<array_size;k++)
              {
                if(array_fds[k]<0)
                {
                  array_fds[k]=new_sock;
                  break;
                }
                else if(k==array_size)
                {
                  close(new_sock);
                }
                else
                {
                  continue;
                } 
              } 
            }
            if(j!=0&&FD_ISSET(array_fds[j],&rfds))
            {
              char buff[1024];
              memset(buff,0,sizeof(buff)/sizeof(buff[0]));
              int s=read(array_fds[j],buff,sizeof(buff));
              if(s>0)
              {
                buff[s]='\0';
                printf("client say:%s",buff);
                if(j!=0&&FD_ISSET(array_fds[j],&wfds))
                {  
                write(array_fds[j],buff,strlen(buff));
                }
            /*if(j!=0&&FD_ISSET(array_fds[j],&wfds))
            {
              write(array_fds[j],buff,strlen(buff));
              close(array_fds[j]);
              array_fds[j]=-1;
              //留着写write
            }
            */
              }
              else if(s==0)
              {
                printf("client quit!\n");
                fflush(stdout);
                close(array_fds[j]);
                array_fds[j]=-1;//write就在这修改一下

                /*if(!FD_ISSET(array_fds[j],&wfds))
                {
                  close(array_fds[j]);
                  array_fds[j]=-1;
                }*/
              }
              else
              {
                perror("read");
                close(array_fds[j]);
                array_fds[j]=-1;//write就在这修改一下
              } 
            }
          }
          break;
          }
        }

  }
  return 0;
}

和多进程服务器相比select服务器的优点:
可以同时检测多个文件描述符,相比之下还是效率较高
缺点:
一、能检测的文件描述符是有限的,Linux中默认是1024个,对于大一点的服务器就都不够用了。
二、每一次都需要在内核态把文件描述符遍历一边,如果文件描述符很多,那么这个开销是巨大的。
三、每一次都要把文件描述符集从用户态拷到内核态,这个开销也是很大的。
client客户端,使用dup/dup2进行网络输出重定向
相关API:
这里写图片描述
dup函数参数是一个文件描述符,返回值是该文件描述符的一份备份。
换句话说就是两个文件描述符都指向同一个文件,通过这两个文件描述符都可以访同一个同一个文件。
dup2的参数是一个旧的文件描述符和一个新的文件描述符,就是把新的描述符修改指向,让第二个文件描述符指向第一个文件描述符指向的文件。
代码:

#include<stdio.h>
#include<unistd.h>
#include<sys/socket.h>
#include<sys/types.h>
#include<string.h>
#include<netinet/in.h>
#include<stdlib.h>
#include<fcntl.h>
#include<arpa/inet.h>
#include<sys/stat.h>
static void usage(char* proc)
{
  printf("usage:%s[server ip][server port]",proc);
}
int main(int argc,char*argv[])
{
  if(argc!=3)
  {
    usage(argv[0]);
    exit(1);
  }
  int sock=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0);
  if(sock<0)
  {
    perror("socket");
    exit(2);
  }
  struct sockaddr_in server_addr;
  server_addr.sin_family=AF_INET;
  server_addr.sin_port=htons(atoi(argv[2]));
  server_addr.sin_addr.s_addr=inet_addr(argv[1]);
  if(connect(sock,(struct sockaddr*)&server_addr,sizeof(server_addr)))
  {
    perror("connect");
    exit(3);
  }
  int oldfd=dup(STDOUT_FILENO);
  char buff[1024];
  while(1)
  {
    printf("Enter Please:");
    fflush(stdout);
    dup2(sock,STDOUT_FILENO);
    int s=read(0,buff,sizeof(buff)-1);
    if(s>0)
    {
      if(buff[0]=='\n')
      {
        dup2(oldfd,STDOUT_FILENO);
        continue;
      }
      if(strncmp(buff,"quit",4)==0)
      {
        break;
      }
      buff[s]=0;
      printf("%s",buff);
      fflush(stdout);
      dup2(oldfd,STDOUT_FILENO);
      int _s=read(sock,buff,sizeof(buff)-1);
      if(_s>0)
      {
        buff[_s]=0;
        printf("server echo:#%s",buff);
      }
      else if(s<=0)
      {
        continue;
      }
    }
  }
  close(sock);
  close(oldfd);
  return 1;
}

这篇文章就讲到这了,如果有问题,或者文章有错误,请评论,求老司机带路。

没有更多推荐了,返回首页