Hackerrank XOR Subsequences

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/liutian429073576/article/details/53673985

求连续子串的Xor和出现次数最多的Xor和
Xoryi=xAi=(Xorx1i=1Ai)Xor(Xoryi=1Ai)
最后发现其实就是个卷积形式
上FWT即可
中间处理过程可能会爆int 所以加上取模会免掉不必要的麻烦

#include<cstdio>
#include<iostream>
#include<cstring>
#include<cstdlib>
#include<cmath>
using namespace std;


char c;
inline void read(int&a)
{a=0;do c=getchar();while(c<'0'||c>'9');while(c<='9'&&c>='0')a=(a<<3)+(a<<1)+c-'0',c=getchar();}
int A[100001],B[100001];
const
  int Mod=(int)1e9+7,Rev=(Mod+1)/2;
int W[1<<16];

inline int add(int a,int b)
{
  a+=b;
  if(a>=Mod)a-=Mod;
  if(a<0)a+=Mod;
  return a;
}

inline int mul(int a,int b)
{
  return a*1ll*b%Mod;
}

int main()
{
  int n;
  read(n);
  A[0]++;
  for(int i=1;i<=n;i++)read(W[i]),W[i]^=W[i-1],A[W[i]]++;
  for(int i=1;i<(1<<16);i*=2)
    for(int j=0;j<(1<<16);j+=2*i)
      for(int k=0;k<i;k++)
        {
          int x=A[j+k],y=A[i+j+k];
          A[j+k]=add(x,y);
          A[i+j+k]=add(x,-y);
        }
  for(int i=0;i<(1<<16);i++)
    A[i]=mul(A[i],A[i]);
  for(int i=1;i<(1<<16);i*=2)
    for(int j=0;j<(1<<16);j+=2*i)
      for(int k=0;k<i;k++)
        {
          int x=A[j+k],y=A[i+j+k];
          A[j+k]=mul(Rev,add(x,y));
          A[j+k+i]=mul(Rev,add(x,-y));
        }
  A[0]-=n+1;
  int L=0;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    if(A[i]>A[L])L=i;
  printf("%d %d\n",L,A[L]>>1);
  return 0;
}

没有更多推荐了,返回首页