Python多线程下的全局变量、局部变量

        最近开发一个新功能遇到一个问题,就是在一个A.py文件生成2个线程,调用B.py里的函数,B.py里面有若干global定义全局变量,导致程序得不到想要的结果。B.py文件里面的全局变量,被A.py里面的2个线程所共享,一个线程改变了他们的值,另外一个线程读取到的值就是改变之后的值。

A.py代码如下:

if __name__=='__main__':
  for i in range(2): 
    t = threading.Thread(target=getGloble.init,args=((i,i)))
    t.start()
    time.sleep(5)</span>
B.py代码如下:

num=1 

def init(i,m):
  global num
  print(str(i)+str(num))
  num=num+1
  print(str(i)+str(num))
  num=num+1
  print(str(i)+str(num))</span>
得到的结果为:

01
02
03
13
14
15</span>
        第二个线程读取到num的值为第一个线程对num值改变之后的值,这个num为两个线程所共享。那么,如何才能得到每个线程自己的全局变量而不被其他线程所共享呢?请看如下代码:

A.py代码如下:

if __name__=='__main__':
  for i in range(2): 
    t = threading.Thread(target=getGloble.init,args=((i+1,i+1)))
    t.start()
    time.sleep(5)</span>
B.py代码如下:

class people:
  age = 0
  def __init__(self,a):
    self.age = a
  def change(self,i): 
    print('age change before is '+str(self.age))
    self.age = self.age + i
    print('age change to '+str(self.age))


def init(i,m):
  p = people(10)
  p.change(i)</span>
得到的结果为:

age change before is 10
age change to 11
age change before is 10
age change to 12</span>
        每个线程都对自己的People对象进行管理,互相不干扰。线程1改变了People.age的值,线程2继续访问,但是获取的值还是原初始值,并未受到线程1的影响。这样能够很好的保护线程自己的资源对象,如果每个线程做同样的事情,而且不希望各个线程的资源变量受到影响,那么该方法是个不错的选择。没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试