Codeforce 106B Choosing Laptop

版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/lj130lj/article/details/79968729

题意:

    V想买电脑,花最小的钱,且不是从性能的三个方面都被其他任意一个电脑全部压制的电脑的编号。

代码:

    

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
struct Node{
  int s,r,h,c,p;
  bool operator<(const Node &a)const{
    return c<a.c;
  }
}a[105];
int ok(Node a,Node b){
  if(a.s<b.s&&a.r<b.r&&a.h<b.h)return 1;
  return 0;
}
int main(){
  int n;
  cin>>n;
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>a[i].s>>a[i].r>>a[i].h>>a[i].c;
    a[i].p=i+1;
  }
  sort(a,a+n);
  for(int i=0;i<n;i++){
    int f=0;
    for(int j=0;j<n;j++){
      if(ok(a[i],a[j]))
      f=1;
    }
    if(!f)
    {cout<<a[i].p;
    return 0;
    }
  }
}

没有更多推荐了,返回首页

私密
私密原因:
请选择设置私密原因
 • 广告
 • 抄袭
 • 版权
 • 政治
 • 色情
 • 无意义
 • 其他
其他原因:
120
出错啦
系统繁忙,请稍后再试