PHP中array_map 与 array_chunk 的用法

array_map 对数组中每一个元素进行处理

// 初始化一组数据
$data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

// 对数组中的每个元素 + 5
array_map(function ($item){
  echo $item + 5 . ' ';
}, $data);
echo '</br>';

// 对数组中的每个元素 + 5, 并将结果返回出去
$new_data = [];
array_map(function ($item) use (& $new_data){
  $new_data[] = $item + 5;
}, $data);
print_r($new_data);

结果:

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Array ( [0] => 6 [1] => 7 [2] => 8 [3] => 9 [4] => 10 [5] => 11 [6] => 12 [7] => 13 [8] => 14 [9] => 15 )

array_chunk 将数组进行分段

// 初始化一组数据
$data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];
print_r($data); echo '</br>';

// 将数组进行分段,每段5个元素
$new_data = array_chunk($data, 5);
print_r($new_data);

结果

Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 [5] => 6 [6] => 7 [7] => 8 [8] => 9 [9] => 10 ) 
Array ( [0] => Array ( [0] => 1 [1] => 2 [2] => 3 [3] => 4 [4] => 5 ) [1] => Array ( [0] => 6 [1] => 7 [2] => 8 [3] => 9 [4] => 10 ) )

array_map和 array_chunk 常常结合在一起使用

// 初始化一组数据
$data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10];

// 每5个一组进行分批处理,对数组中的每个元素 + 10
array_map(function ($sub_arr){
  foreach ($sub_arr as $item) {
    echo ($item + 10) . ' ';
  }
  echo '</br>';
}, array_chunk($data, 5));

结果:

11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
©️2020 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客 返回首页
实付0元
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值