continue

15:47:36 TEST111111111 0 0
15:47:36 TEST111111111 0 1
15:47:36 TEST111111111 0 2
15:47:36 TEST111111111 1 0
15:47:36 TEST111111111 1 1
15:47:36 TEST111111111 1 2
15:47:36 TEST111111111 2 0
15:47:36 TEST111111111 2 1
15:47:36 TEST111111111 2 2
15:47:36 TEST222222222  0
15:47:36 TEST3333333333  0
15:47:36 TEST222222222  1
15:47:36 TEST3333333333  1
15:47:36 TEST222222222  2
15:47:36 TEST222222222  3
15:47:36 TEST3333333333  3
15:47:36 HelloWorld  1
15:47:36 HelloWorld  2
15:47:36 HelloWorld  3
15:47:36 HelloWorld  5
15:47:36 HelloWorld  6
15:47:36 HelloWorld  7
15:47:36 HelloWorld  8
15:47:36 HelloWorld  9
15:47:36 HelloWorld  10for(int i =0 ;i<3;i++)
    {
        for(int j =0 ;j<3;j++)
        {
            LOG_WRITE(LOG_INFO,"TEST111111111",QString::number(i).toStdString().c_str(),QString::number(j).toStdString().c_str());
        }
    }
    for(int i=0;i<= 3;i++){
        LOG_WRITE(LOG_INFO,"TEST222222222 " ,QString::number(i).toStdString().c_str());


        if(2== i){
             continue;
        }

        LOG_WRITE(LOG_INFO,"TEST3333333333 " ,QString::number(i).toStdString().c_str());

    }

    int i = 1;
    while (i <= 10) {
        // 这样并不能达到效果,得到的结过为:
        // HelloWorld 1
        // HelloWorld 2
        // HelloWorld 3
        // 然后进入死循环..
        // 因为i==4后直接跳出本次循环,不会再进行i++的运算,但循环并未终止,将继续进行i<=10的判断
        // 为了达到需求的结果,可以利用23-26行的代码...
        // if (i == 4) {
        //     continue;
        // }
        if (i==4){
            i++;
            continue;
        }
        LOG_WRITE(LOG_INFO,"HelloWorld " ,QString::number(i).toStdString().c_str());
        i++;
    }
    
阅读更多

没有更多推荐了,返回首页