Event Listener-1

1,事件处理方法
actionPerformed()
类实现接口,亦应实现接口所带的方法
ActionListener接口的方法actionPerformed(参数);//根据参数判断组件从而响应
public void actionPerformed(ActionEvent event){
          //每种事件处理方法都接收某种事件对象作为参数,getSource()判断激发事件的组件
          Object source = event.getSource();
      }


//@
package   EventListener;

import   java.awt.FlowLayout;
import   java.awt.event.*;

import   javax.swing.*;
public   class   TitleChanger   extends   JFrame   implements   ActionListener{
    JButton   b1   ;
    JButton   b2   ;
     public   TitleChanger(){
           super ( "当前标题"   );
        setDefaultCloseOperation(JFrame.   EXIT_ON_CLOSE );
           b1   =   new   JButton( "这是标题1"   );
           b2   =   new   JButton( "这是标题2"   );
           b1 .addActionListener(   this );
           b2 .addActionListener(   this );
        FlowLayout   flow   =   new   FlowLayout();
        setLayout(   flow );
        add(   b1 );
        add(   b2 );
        pack();
        setVisible(   true );
    }
     public   void   actionPerformed(ActionEvent   event ){
        Object   source   =   event .getSource();
           if ( source   ==   b1   ){
            setTitle(   "改为标题1"   );
        }   else   if   ( source   ==   b2   ){
            setTitle(   "改为标题2"   );
        }
        repaint();
    }
     public   static   void   main(String[]   args ) {
    TitleChanger   t   =   new   TitleChanger();
    }
}
另:
将组件加到容器之前必须将之与监听器关联,并完成其他配置操作
FlowLayout f = new FlowLayout()
setLayout(f);//居中分布
rapaint();//重绘界面,区分paint();

 • 0
  点赞
 • 0
  收藏
 • 打赏
  打赏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包

打赏作者

lvmuheng

你的鼓励将是我创作的最大动力

¥2 ¥4 ¥6 ¥10 ¥20
输入1-500的整数
余额支付 (余额:-- )
扫码支付
扫码支付:¥2
获取中
扫码支付

您的余额不足,请更换扫码支付或充值

打赏作者

实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、C币套餐、付费专栏及课程。

余额充值