LeetCode 75. 颜色分类(Java 代码)

文章目录

前往 LeetCode做题

题目

给定一个包含红色、白色和蓝色,一共 n 个元素的数组,原地对它们进行排序,使得相同颜色的元素相邻,并按照红色、白色、蓝色顺序排列。

此题中,我们使用整数 0、 1 和 2 分别表示红色、白色和蓝色。

注意:
不能使用代码库中的排序函数来解决这道题。

示例:

输入: [2,0,2,1,1,0]
输出: [0,0,1,1,2,2]

进阶:

 • 一个直观的解决方案是使用计数排序的两趟扫描算法。
  首先,迭代计算出0、1 和 2 元素的个数,然后按照0、1、2的排序,重写当前数组。
 • 你能想出一个仅使用常数空间的一趟扫描算法吗?

思路

桶排序:计算处数组中每个数字出现的次数,最后将桶子里边的数字倒出来。

// 初始化桶
int1,2,3;
// 装桶操作
for(...){
	if(...)1++;
	if(...)2++;
	if(...)3++;
}
// 倒桶操作
...

快速排序:两个指针分别指向头和尾,然后有一个工作节点。每一次都会比较左右两边

优点:只需要扫描一遍,即可完成排序!!

代码

桶排序

// 使用桶排序(即计数排序)
class Solution {
  public void sortColors(int[] nums) {
    // 记录下数量
    int c0=0, c1=0, c2=0;
    for(int num:nums){
      if(num == 0) c0++;
      if(num == 1) c1++;
      if(num == 2) c2++;
    }
    for(int i=0; i<c0; i++) nums[i] = 0;
    for(int i=0; i<c1; i++) nums[c0+i] = 1;
    for(int i=0; i<c2; i++) nums[c0+c1+i] = 2;
  }
}

快速排序

class Solution {
  public void sortColors(int[] nums) {
    int left = 0;
    int right = nums.length-1;
    int curr = 0;
    int temp;
    while(curr <= right){
      if(nums[curr] == 2){
        temp = nums[curr];
        nums[curr] = nums[right];
        nums[right] = temp;
        right--;
      }
      else if(nums[curr] == 0){
        temp = nums[curr];
        nums[curr] = nums[left];
        nums[left] = temp;

        left++;
        curr++;
      }
      else
        curr++;
    }
  }
}
展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页

©️2019 CSDN 皮肤主题: 大白 设计师: CSDN官方博客
应支付0元
点击重新获取
扫码支付

支付成功即可阅读