js 数组的一些方法

会持续更新

1.every  如果里面的used值都为true的话,那么返回的就为true,如果其中一个used值为false,那么返回的就是false。

let arr=[{name: "小金星",used: true},{name: "小木星",used: true}]


arr.every(v => v.used) //true

2.splice 在指定的位置添加元素

let arr = ['a', 'b', 'c'];

//在索引为1的位置添加元素'o'
arr.splice(1, 0, 'o'); //['a', 'o', 'b', 'c']

3.concat 数组和数组合并

let a = [1,2,3]
let b = [3,4,5,6,7]
let c = a.concat(b)//[1,2,3,4,5,6,7]

4.forEach和map(forEach会修改原来的数组,map会返回一个新的数组)

//forEach修改数组
let arr = [{name:"小红",age:"5"},{name:"小绿",age:'8'}]
arr.forEach((e)=>{ 
      e.name2 = e.name
  })
console.log(arr) //[{"name": "小红","age": "5","name2": "小红"},{"name": "小绿","age": "8","name2": "小绿"}]


//map修改数组
let arr = [{name:"小红",age:"5"},{name:"小绿",age:'8'}]
let newArr = arr.map((e)=>{ 
      return e.name
})
console.log(newArr)// ['小红', '小绿']

5.filter过滤数组(返回一个新的数组)

//过滤掉年龄小于等于5的
let arr = [{name:"小红",age:"5"},{name:"小绿",age:'8'}]
let newArr = arr.filter((e)=>{ return e.age > 5 })
console.log(newArr)//[{"name": "小绿","age": "8"}]

 • 6
  点赞
 • 9
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 1
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论 1
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值