linux18:进程等待

进程等待的必要性

1:子进程创建的目的是要完成父进程指派的某个任务,当子进程运行完毕退出时,父进程需要通过进程等待的方式,回收子进程资源,获取子进程退出信息(子进程有无异常?没有异常结果是否正确?检查退出码查看错误原因)
2:父进程如果一直不回收,就可能造成子进程‘僵尸进程’的问题,子进程一直得不到父进程的回收,进而造成内存泄漏。
3:子进程一旦变成僵尸状态,那就刀枪不入,“杀人不眨眼”的kill -9 也无能为力杀死一个已经死去的进程。只能通过进程等待将他进行回收

子进程等待的两个方法  wait  与  waitpid

1:wait方法:

wait 函数用于等待一个已启动的子进程结束。这个函数通常与 fork 函数一起使用,fork 用于创建子进程。wait 函数会挂起(父进程阻塞等待)调用它的父进程,直到有一个子进程结束或到达指定的时间限制。

头文件

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

函数原型:

pid_t wait(int *status);

status:输出型参数,一个指向整数的指针,如果提供一个变量,子进程的结束状态将被存储在所指向的整数变量中

 子进程退出结束状态的三种情况:1:代码运行完毕,结果正确

                                                       2:代码运行完毕,结果不正确

                                                       3:异常终止

        退出码   (status>>8)&0xFF     终止信息    status&0x7F          

      返回值:

 • 成功时,wait 返回结束的子进程的进程ID。
 • 如果有错误发生,返回 -1,并设置 errno 以指示错误类型。

例子:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
  pid_t pid;
  int status;

  pid = fork(); // 创建子进程

  if (pid == -1) // 返回值是1时,说明fork() 调用失败
  {
    perror("fork");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  else if (pid == 0) // 子进程
  {
    printf("Child process, PID: %d, PPID: %d\n", getpid(), getppid());
    exit(EXIT_SUCCESS);
  }
  else // 父进程 
  {
    printf("Parent process, PID: %d, PPID: %d\n", getpid(), getppid());
    pid = wait(&status);  // 挂起直到子进程结束
    if (pid == -1)   // 返回值是1时,说明wait() 调用失败
    {
      perror("wait");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
    if (WIFEXITED(status)) // 最后查看检查子进程的结束状态
    {
      printf("Child process exited with status %d\n", WEXITSTATUS(status));
    }
  }

  return 0;
}

这个例子中,父进程使用 fork 创建了一个子进程。

子进程打印出它的进程ID和父进程ID,然后退出。

父进程则调用 wait 函数并传入一个指向整数的指针,这个整数将存储子进程的结束状态。

因为有wait方法存在,一旦子进程结束,父进程将继续执行,并检查子进程的结束状态。

2:waitpid方法:

wait 函数不同,waitpid 允许父进程指定要等待的子进程的进程标识符(PID),这提供了更细粒度的控制。

waitpid 对于处理多个子进程的情况特别有用,因为它允许父进程等待特定的子进程或一组子进程。

头文件与wait文件相同

#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>

函数原型:

pid_t waitpid(pid_t pid, int *status, int options);
 • pid_t pid:指定要等待的子进程的 PID。
 • 如果 pid > 0,waitpid 等待特定的pid子进程。
 • 如果 pid == -1waitpid 等待任何子进程,类似于 wait 函数。
 • 如果 pid < -1,waitpid 等待进程组 ID(PGID)等于 pid 绝对值的任何子进程。
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • int *status:一个指向整数的指针,如果提供一个变量,结束状态将被存储在所指向的整数变量中
 • WIFEXITED(status): 若为正常终止子进程返回的状态,则为真。(查看进程是否是正常退出)
 • WEXITSTATUS(status): 若WIFEXITED非零,提取子进程退出码。(查看进程的退出码)
 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • int options:指定 waitpid 调用的行为的选项,
 •  WNOHANG(非阻塞轮询,使等待非阻塞)
  函数返回值<0  错误;   返回= 0,父进程进入阻塞轮询 ; 返回>0 子进程的已经返回,进程结束
 • while (1)
      {
        pid_t ret = waitpid(pid, &status, WNOHANG); // 非阻塞等待
        if (ret == 0) // 子进程未结束,继续轮询
        {
          ExecuteTask(); //父进程的任务管理
          sleep(1);
        }
        else if (ret == pid) // 子进程已结束
        {
          if (WIFEXITED(status))
          {
            printf("Child process exited with status %d\n", WEXITSTATUS(status)); //提取子进程退出码
          }
          else if (WIFSIGNALED(status))
          {
            printf("Child process terminated by signal %d\n", WTERMSIG(status)); //终止子进程信号
          }
          break;
        }
        else // waitpid 返回值<0 出错
        {
          perror("waitpid failed");
          exit(EXIT_FAILURE);
        }
      }
  
 •  WUNTRACED(除了已结束的子进程,还报告已停止的子进程)。
 •  0 表示默认选项

 • ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      返回值与wait一样:

 • 成功时,wait 返回结束的子进程的进程ID。
 • 如果有错误发生,返回 -1,并设置 errno 以指示错误类型。

例子:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>

int main()
{
  pid_t pid, wpid;
  int status;

  // 创建子进程
  pid = fork();
  if (pid == -1) 
  {
    perror("fork");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  if (pid == 0)   // 子进程
  {
    printf("Child process, PID: %d, PPID: %d\n", getpid(), getppid());
    sleep(5);
    printf("Child process terminating\n");
    exit(EXIT_SUCCESS);
  }

  // waitpid方法,父进程等待特定的子进程结束
  wpid = waitpid(pid, &status, 0); 
  if (wpid == -1) 
  {
    perror("waitpid");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }

  printf("Child process exited with status %d\n", WEXITSTATUS(status));

  return 0;
}

在这个示例中,父进程创建了一个子进程,

一旦sleep(5);5s过后,子进程结束,waitpid 返回子进程的 PID,父进程可以检查子进程的退出状态。

阻塞轮询例子

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
  pid_t pid;
  int status;

  pid = fork(); // 创建子进程
  if (pid < 0) // fork 出错 
  {
    perror("fork failed");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  else if (pid == 0) // 子进程
  {
    printf("Child process, PID: %d\n", getpid());
    sleep(5); 
    exit(0); 
  }
  else  // 父进程
  {
    while (1) 
    {
      pid_t ret = waitpid(pid, &status, WNOHANG); // 非阻塞等待
      if (ret == 0) // 子进程未结束,继续轮询
      {
        printf("Child process is still running.\n");
        sleep(1); // 等待1秒后再次检查
      }
      else if (ret == pid) // 子进程已结束
      {
        if (WIFEXITED(status)) 
        {
          printf("Child process exited with status %d\n", WEXITSTATUS(status)); //提取子进程退出码
        }
        else if (WIFSIGNALED(status)) 
        {
          printf("Child process terminated by signal %d\n", WTERMSIG(status)); //终止子进程信号
        }
        break; 
      }
      else // waitpid 出错
      {
        perror("waitpid failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
    }
  }

  return 0;
}

父进程阻塞轮询的代码维护

#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <stdlib.h>

#define TASK_NUM 10


//创建一个函数指针 task_t 和一个函数指针数组tasks
typedef void(*task_t)();
task_t tasks[TASK_NUM];

void task1()
{
  printf("wait child process\n");
}
void task2()
{
  printf("wait child process\n");
}
void task3()
{
  printf("wait child process\n");
}

//任务的管理代码
void InitTask()
{
  for (int i = 0; i < TASK_NUM; i++)
  {
    tasks[i] = NULL;
  }
}
int AddTask(task_t task)
{
  int pos = 0;
  for (; pos < TASK_NUM; pos++)
  {
    if (!tasks[pos]) break;
  }
  if (pos >= TASK_NUM)
  {
    return -1;
  }
  tasks[pos] = task;
}
void DelTask()
{
  //....
}

void ExecuteTask()
{
  for (int i = 0; i < TASK_NUM; i++)
  {
    if (!tasks[i]) continue;
    tasks[i]();
  }
}
int main()
{
  pid_t pid;
  int status;

  pid = fork(); // 创建子进程
  if (pid < 0) // fork 出错 
  {
    perror("fork failed");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  else if (pid == 0) // 子进程
  {
    printf("Child process, PID: %d\n", getpid());
    sleep(5);
    exit(0);
  }
  else  // 父进程
  {
    InitTask();
    AddTask(task1);
    AddTask(task2);
    AddTask(task3);
    while (1)
    {
      pid_t ret = waitpid(pid, &status, WNOHANG); // 非阻塞等待
      if (ret == 0) // 子进程未结束,继续轮询
      {
        ExecuteTask(); //父进程的任务管理
        sleep(1);
      }
      else if (ret == pid) // 子进程已结束
      {
        if (WIFEXITED(status))
        {
          printf("Child process exited with status %d\n", WEXITSTATUS(status)); //提取子进程退出码
        }
        else if (WIFSIGNALED(status))
        {
          printf("Child process terminated by signal %d\n", WTERMSIG(status)); //终止子进程信号
        }
        break;
      }
      else // waitpid 返回值<0 出错
      {
        perror("waitpid failed");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }
    }
  }

  return 0;
}

多个进程等待

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/wait.h>
#include <unistd.h>


//0--5s  子进程运行,父进程运行
//5--15s 子进程回收,父进程运行

int main()
{
  pid_t child_pid;
  int status;
  int i;

  for (i = 0; i < 5; ++i) // 创建5个子进程
  {
    child_pid = fork();
    if (child_pid == -1) // fork() 调用失败
    {
      perror("fork");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }

    if (child_pid == 0) // 这是子进程,每个子进程运行5s
    {
      int n = 5;
      while (n--)
      {
        printf("Child process, PID: %d, PPID: %d\n", getpid(), getppid());
        sleep(1);
      }
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }
  }

  for (i = 0; i < 5; ++i) 
  {
    if (wait(&status) == -1) //循环5次wait来等待创建的5个子进程
    {
      perror("wait");
      exit(EXIT_FAILURE);
    }
    // 检查子进程的结束状态
    if (WIFEXITED(status)) 
    {
      printf("Child process exited with status %d\n", WEXITSTATUS(status));
    }
  }
  sleep(10); //父进程等待10s
  return 0;
}

我们首先通过一个 for 循环调用 fork() 五次,创建五个子进程。

每个子进程都会打印出自己的 PID 和 PPID,然后调用 sleep(1) 以模拟执行任务,接着通过 exit() 函数正常退出。

父进程在创建了所有子进程之后,会进入另一个 for 循环,使用 wait() 函数等待每个子进程结束。

wait() 会挂起父进程,直到有一个子进程结束。一旦有子进程结束,wait() 返回,父进程会检查子进程的结束状态,如果子进程是正常结束的,会打印出子进程的退出状态码。

 • 25
  点赞
 • 15
  收藏
  觉得还不错? 一键收藏
 • 0
  评论

“相关推荐”对你有帮助么?

 • 非常没帮助
 • 没帮助
 • 一般
 • 有帮助
 • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值