maozhongyu的博客

我叫happy_cr

git服务器搭建

服务端

yum install  git  git-core  ssh;

useradd git

passwd  git    //设置密码

cd  /home/git

mkdir  .ssh     // 700  权限给

chmod 700   .ssh

chown   -R git:git     .ssh

cd  .ssh

touch  authorized_keys     

chmod  644    authorized_keys


cd   /srv/

mkdir   opt

cd  opt

git   init --bare  laravelblog.git

 chown -R git:git  laravelblog.git/客户端

安装好git 

我这里是 ubuntu    ,还有我的用户名叫 maozhongyu


apt-get install    git

 ssh-keygen -t rsa   /生成     私秘 和  公秘   cd  /home/maozhongyu/.ssh

ls -al

drwx------  2 maozhongyu maozhongyu 4096  8月 29 14:51 .
drwxr-xr-x 35 maozhongyu maozhongyu 4096  8月 29 15:02 ..
-rw-------  1 maozhongyu maozhongyu 1679  8月 29 14:27 id_rsa
-rw-r--r--  1 maozhongyu maozhongyu  408  8月 29 14:27 id_rsa.pub
-rw-r--r--  1 maozhongyu maozhongyu 9954  8月 29 13:52 known_hosts

把id_rsa.pub 里面的内容 复制到    远程服务器的   /home/git/.ssh/authorized_keys  里.  

那么大致就搭建完毕了

 git  clone git@198.44.171.25:/srv/opt/laravelblog.git阅读更多
版权声明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 https://blog.csdn.net/maozhongyu/article/details/52353340
个人分类: linux
上一篇最新lnmp安装(nginx1.10,php7 ,mysql5.5)
想对作者说点什么? 我来说一句

git服务哭搭建

2015年04月16日 43KB 下载

gitblit-1.8.0

2017年06月24日 42.73MB 下载

git服务器的搭建

2016年11月29日 465KB 下载

ubuntu12.04 git服务器的搭建

2015年11月11日 32KB 下载

window下本地git服务器搭建详解

2016年11月18日 2.04MB 下载

Git中文参考手册.CHM

2017年09月05日 213KB 下载

GIT服务器搭建笔记

2018年06月05日 51KB 下载

没有更多推荐了,返回首页

关闭
关闭