Qt QString类型 转换为 const char*

调用函数(参数1,参数2)

参数1要求为const char*类型


 QString FileName = "mv_" + QString("%1.txt").arg(iPoc);//此处可以实现动态赋值
 std::string str = FileName.toStdString();
 const Char *mvFileName = str.c_str();

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页